میلاد علیزاده

سمت: مدیر مسئول و صاحب امتیاز

شماره تماس: ۰۹۲۲۶۶۹۶۴۳۰

 

مهندس نجات شعبانی

سمت: سردبیر ارشد