بخشدار سردار جنگل چند شب پیش در ماسال رویت شده است.

رفت و آمدهای گاه و بیگاه عمار زیرک به ماسال, شایعه انتصاب قریب الوقوع وی به عنوان یکی از مدیران میانی این شهرستان را قوت بخشید

بخشدار سردار جنگل چند شب پیش در ماسال رویت شده است.