یکی از نزدیکان بهمن محمدیاری گفت: یکی از نامزدهای محترم دائما می کوشد خود را با بهمن محمدیاری مقایسه کند تا بلکه در افکار عمومی جایی برای خود باز کند, اما این نشان میدهد این شخص در سیاست ناپخته است.

یکی از نزدیکترین چهره ها به نماینده پیشین مجلس تالش در خصوص حرف و حدیثهای مطرح شده در خصوص عدم کاندیداتوری او در انتخابات پیش رو به خبرنگار ما گفت: یکی از نامزدهای محترم دائما می کوشد خود را با بهمن محمدیاری مقایسه کند تا بلکه در افکار عمومی جایی برای خود باز کند, اما این نشان میدهد این شخص در سیاست ناپخته است.

وی در ادامه گفت” بهمن محمدیاری نه تنها فاصله خود را با مردم زیاد نکرده, بلکه مطابق چند سال گذشته و حتی بیشتر در کنار مردم بوده است.”

خبرنگار اجتماعی : رامتین نیک مهر