اهالی ، شورا و دهیار روستای گیسوم چندی پیش نسبت به عدم نظارت و ساماندهی این مسیر هشدار داده بودند

اهالی ، شورا و دهیار روستای گیسوم چندی پیش نسبت به عدم نظارت و ساماندهی این مسیر هشدار داده بودند / صریح خبر