او پاسخ به شفاف سازی در این قرارداد را به نوشتن شعری بسنده کرده و عملا گفته در این زمینه دسترسی به اطلاعات نداشته است.

سامره یعقوبی در خصوص شفاف سازی قرارداد اجاره تلویزیون شهری ماسال واکنش نشان داد.

او پاسخ به شفاف سازی در این قرارداد را به نوشتن شعری بسنده کرده و عملا گفته در این زمینه دسترسی به اطلاعات نداشته است.

ت نه وام سیستیمه رَندی را گردی!!!!!!!!!!؟
نمکدونی دیله قندی را گردی!!!!!!!!!!!!
ایل فونه دَمِرم نامسلمون!!!!!!!!!!
چمن دکشته را فَندی را گردی!!!!!!

?واقعا حق شهروندان هست که خیلی شفاف از مسایل شهر به ویژه قراردادها آگاه شوند و بنده هم قبلا از میزان اطلاعاتم از قراردادهای گذشته صحبت کردم و چون این بخش از شعر یکی از شاعران خوب تالش زبان را بسیار بسیار دوست دارم، برای پاسخ به این موضوع و کوتاه کردن جملات، خیلی مناسب روزگار دیدم ….