محمود شکری تاکنون صحبتهای زیادی پیرامون این مسائل مطرح نکرده است.

محمود شکری نماینده دور گذشته و فعلی مجلس تالش،ف ماسال و رضوانشهر بوده است.

از نماینده تالش که به شفافیت اعتقاد دارد انتظار می رود به کمپین فرزندت کجاست بپیوندد و در این زمینه پیش قدم باشد تا از وضعیت سایرین نیز باخبر شویم.