آیا فرزندان این افراد همچون جوانان این منطقه طعم بیکاری، فقر و دیگر مشکلات عمومی را کشیده یا هنوز هم می کشند!؟

چرا  راه اندازی کمپین فرزندت کجاست برای نمایندگان ادوار تالش مهم است؟

نزدیک به ۳۶ سال بالاترین قدرت در تصمیم گیری برای مردم منطقه، در دست سید مجتبی عرفانی، عسگر اسلام دوست، بهمن محمدیاری و محمود شکری بوده است، اکنون وقت آن است مقایسه شود این تصمیمات چه تاثیری بر زندگی مردم و البته زندگی های شخصی این افراد گذاشته اند؟

کمپین فرزندت کجاست مدتی پیش برای شفافیت زندگی مسئولین کشور و فرزندان آنها در مقایسه با سایر طبقات اجتماعی به راه افتاد؛ اما چرا پایگاه تحلیلی خبری تالش فردا پای این کمپین را به تالش کشاند!؟ پاسخ آن مشخص است:

اینکه پس از سالها ناشناخته ماندن زندگی نمایندگان ادوار تالش, نحوه زندگی آنها برای مردم و جوانان این منطقه شفاف باشد؛ شفافیتی که در نهایت به اعتماد عمومی منجرب خواهد شد.

اینکه آیا فرزندان این افراد همچون جوانان این منطقه طعم بیکاری، فقر و دیگر مشکلات عمومی را کشیده یا هنوز هم می کشند!؟

اینکه آیا این فرزندان بر حسب تخصص و توانمندیهایشان به مشاغل خود دست پیدا کرده اند یا اینکه غیر از این است!؟

آیا سطح زندگی نمایندگان ادوار، متناسب با سطح زندگی مردم تالش، ماسال و رضوانشهر رشد یا به همان نسبت افول داشته است!؟

و دیگر سوالاتی از این دست که پاسخ به آنها، کمترین کاری است که این چهره ها می توانند برای مردمان این سرزمین انجام دهند.

صد البته منظور از این سوالات، ورود به حریم و زندگی شخصی این افراد نبوده و صرفا “یک نوع مقایسه بین روند تغییرات زندگی های آنان در مقایسه با سایر اقشار جامعه در منطقه است.”  اینکه تصمیماتی که این افراد گرفته اند چه تاثیری بر روی زندگی مردم، در مقایسه با این تاثیر در زندگی اطرافیان آنها داشته است!؟