پس از کمتر از یک سال، دکتر امیدوار جای خود را به دکتر پورکریمی نژاد در بیمارستان رسالت ماسال خواهد داد.

دکتر آریا امیدوار از آبان ماه سال گذشته به عنوان سرپرست بیمارستان ماسال معرفی شد، روز آینده با این سمت خداحافظی خواهد کرد.

به گزارش تالش فردا و به نقل از یک منبع آگاه، دکتر پور کریمی نژاد سرپر ست بیمارستان امام خمینی(ره)صومعه سرا روز آینده به صورت رسمی حکم ریاست بیمارستان رسالت ماسال را دریافت خواهد کرد.

لازم به ذکر است که دکتر آریا امیدوار متخصص کودکان می باشد و مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماسال را نیز برعهده دارد.