از مدیران و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان ماسال تجلیل به عمل آمد.