برخی نزدیکن محمود شکری در تلاشند تا او را مجاب به دخالت در انتصابات مدیران سه شهرستان تالش، رضوانشهر و ماسال نمایند.

بر اساس شنیده ها برخی از اطرافیان محمود شکری در تلاشند تا او را نسبت به انتصابات مدیران میانی در سه شهرستان تالش, رضوانشهر و ماسال به واکنش وا دارند.

این موضوع اگر صحت داشته باشد از آنجایی حائز اهمیت خواهد بود که محمود شکری پیشتر بهمن محمدیاری را به دلیل دخل و تصرف در انتصابات مدیران مورد نقد قرار داده بود اما به نظر می رسد برخی از اطرافیان وی در تلاشند تا او به عقاید خود پشت کند.

این در شرایطی است که طی روزهای آینده انتصابات مدیران میانی در سه شهرستان قطعی خواهد شد و باید دید آیا شکری به اعتقادات خود پایبند خواهد بود یا اینکه خیر!؟