یک منبع به تلش فردا گفته آنچه در خصوص رابطه با نماینده پیشین فومن و شفت و فرماندار ماسال منتشر شده منطبق بر واقعیت بوده است.

 

در شرایطی که یکی از نزدیکان عشوری اظاهارات منتسب به او در خصوص فرمادار ماسال را تکذیب کرده بود، اکنون یک منبع آگاه به تالش فردا گفته: آنچه در این مطلب آورده شده، عینا صحبتهای عاشوری بوده و بر خلاف ادعاهای این شخص؛ هویت این کانال مشهود است.

این منبع در ادامه یادآور شد: اگر بنا به تکذیب است شخص آقای عاشوری این موضوع را انجام دهد؛ طبیعتا منتشر کنندگان این متن با دلایل محکم اقدام به انتشار آن نموده اند.

این وبسایت پیامهای فاقد هویت را منتشر نخواهد کرد.