در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع در روستای لیپای شهرستان ماسال، ساخت مسجد این محل آغاز شد.

ظهر روز گذشته و با حضور مردم منطقه لیپا کلنگ حداث مسجد این روستا، به زمین خورده شد.