هنوز مشخص نیست که چرا هیچ یک از گروه های زیست محیطی به بحث ساماندهی زباله ها در ییلاقات ماسال ورود نمی کنند!؟

گروه های زیست محیطی شهرستان ماسال، همواره به نحوه جمع آوری زباله ها از ییلاقات ماسال معترض بوده و این روش از جمع آوری را چندان مطلوب ارزیابی نکرده اند.

اما سوالی که پیش می آید اینکه چرا حالا که قرارداد پیمانکار بخش خصوصی برای پاکسازی ییلاقات شهرستان ماسال به پایان رسیده هیچ اثری از فعالان زیست محیطی نیست!؟

به گزارش تالش فردا، به نظر می رسد فاصله پایان قرارداد تا زمان برگزاری مزایده برای دریافت عوارض و جمع آوری پسماند، می تواند فرصتی مناسب برای مدعیان فعالیتهای زیست محیطی باشد تا به گفته ی خودشان بجای جمع آوری زباله ها، آنها را از مبدا تفکیک، بازیافت و یا امحاء کنند.

این گروه ها، همواره معتقد بوده اند که عملیات بازیافت زباله ، عملیاتی پژوهشی و تحقیقاتی بوده و اکنون زمان مناسبی است که این تئوری رنگ واقعیت به خود گیرد.
به نظر می رسد، این فاصله زمان خوبیست که گروه های زیست محیطی با حضور و مشارکت در بحث بازیافت زباله ها، ضمن ارائه خدمت به منطقه، میزان توانمندی خود در این زمینه را محک زنند.

باید دید که آیا طی روزهای باقی مانده هیچ گروهی حاضر به حضور میدانی در بحث جمع آوری زباله ها و ساماندهی آن در ییلاقات ماسال خواهد بود یا خیر؟