آیا اعلام جرم بهزاد پورپناه علیه فرماندار تالش به جهت عدول از تایید عزل شهردار صورت خواهد گرفت؟!

درحالى که چندین ماه از مناقشه میان اعضاى شوراى شهر بر سر عزل و ابقاى رامین باباپور به عنوان شهردار تالش میگذرد همچنان این ماجرا ادامه دارد و رییس شوراى شهر تالش اخر هر هفته از عزل شهردار در روز شنبه خبر میدهد.

در حالى که شنبه ها میروند و میایند اما رامین باباپور همچنان شهردار تالش است و از قضا جلسات مهم کارى خود را نیز در روز شنبه برگزار میکند !

رییس شوراى شهر تالش در اخرین اظهار نظر خود تلویحا با اشاره به برداشت حقوقى خود از راى دیوان عدالت ادارى به جهت عدول از اجراى قانون توسط فرماندار تالش از اعلام جرم در مراجع قضایى خبر داده که باید دید پس از سلسله پیگیرى هاى مختلف رییس شوراى شهر تالش و هر بار به در بسته خوردن اینبار چه نتیجه اى حاصل خواهد کرد!؟