یک شهروند از محمود شکری و بهمن محمدیاری خواسته ابتدا کارنامه خود را ارزیابی کنند و پس از آن برای ورود به انتخابات تالش تصمیم بگیرند!

 

برای یکبار هم که شده با خودتان خلوت کنید و به کارنامه خودتان نگاه کنید. اگر وجدانتان به شما نمره قبولی داد بیاید وگرنه به این جوانان منطقه هم فرصت رشد و شکوفایی بدید.

کارنامه شما که در مجموع جوانان ۱۸ ساله را (از اولین دوره روی کار آمدن یاری تا امروز) به مرز ۵۰ سالگی کشانده چه دست آوردی برای آنها داشته است!؟

به این موضوعات نگاه کنید…! نگاه کنید چه فرصتهایی به واسطه عملکرد شما از دست رفته یا نه… !

خواهش می کنم آنوقت بار دیگر هوای نامزدی در انتخابات را داشته باشید.

نام محفوظ…