یکی از شهروندان ماسال از عدم همراهی مجموعه شهرداری با نماینده و مدیر کل در بازدید از رودخانه خالکایی انتقاد کرده است.

سوال یک شهروند از مجموعه شهرداری ماسال: چرا برای بازدید همراه نماینده و مدیر کل نشدید!؟

?در بازدید نماینده وزیر نیرو و مدیرکل رودخانه های کل کشور خانم مهندس نصیری به همراه نماینده مردم شریف تالش و رضوانشهر و ماسال از تخریب سد شهر ماسال انجام گرفت متاسفانه هیچ کدام از اعضاء شورای شهر ماسال و شهردار نبودند!؟

?می خواستم بدونم علت این عدم حضور با توجه به نقش کلیدی شهرداری چی می تونه باشه!؟
آیا دعواهای سیاسی مهمتر از جان مردم هست!؟