شجاع دولتی، از فرهنگیان خوشنام و باسابقه شهرستان ماسال دار فانی را وداع گفت.

صدایش همیشه خسته ولی مهربان بود…
زنگ کلاس میخورد, آهسته می آمد, لبخندی بر چهره داشت…

آمدنش به کلاس همراه بود با شوخی با چند دانش آموز…خنده بچه ها و آخرش سکوت… .

باوقار بود, هیچ وقت گلایه نداشت… از سختیهای شغلش و آز اذیت و آزارهای ما… .
با خونسردی می آموخت, با چهره ای خسته اما دلی پر امید کلاس را ترک می کرد… .

امروز, چهره ارزشمند شهرمان از کنار ما رفت, معلمی که زحمت آموزش چند نسل را بر عهده داشت…

شجاع دولتی, معلم دوست داشتنی شهر ما سفر کرد و قلب شهر داغدار شد

اعضای تحریریه تالش فردا این غم بزرگ را به کلیه مردم شهرستان و به خصوص قشر فرهنگی ماسال تسلیت می گوید