سد قدیمی ماسال روز گذشته سرانجام تسلیم سیل شد و شکست؛ اتفاقی که چندی پیش توسط تالش فردا هشدار داده شده بود.

هشدارهای لازم چندی پیش به آنها داده شد اما شب گذشته این سد سرانجام فرو ریخت.

هشدار بزرگتر, پل اصلی شهر ماسال است, که سطح آن با پایین سد حدود ۱۰ تا ۱۲ متر اختلاف داشته و مادامی که این ارتفاع همسطح نشود آب شن بستر آن را برده و سطح آن را خالی خواهد کرد.