مهدی جمالی فرد شکسته شدن سد ماسال را خطری بزرگ برای شهر ماسال عنوان کرده است.

اما چرا این خطر از نظز او می تواند جدی باشد!؟

پاسخ آن کاملا مشخص است, حتی این آب کم رودخانه طی چند روز اخیر توانسته تا چند ده متری پل اصلی شهر کف آن را بشوید و گودالی عمیق خلق کند.

اگر با همین عمق به پل اصلی شهر برسد قطعا اثری از آن باقی نخواهد ماند.