حاشیه های رودخانه خالکایی ماسال هر لحظه فرو می ریزد و مسئولان تا کنون نتوانسته اند حتی کوچکترین مانعی برای جلوگیری از تخریب آن ایجاد نمایند.

پس از جاری شدن سیلهای اخیر؛ آب بند قدیمی این شهر شکسته شده و خطری بزرگ حوالی آن را تهدید کرده است.