قربان خوشحال از مدیران شهرستان ماسال خواست در هنگام حوادث پای کار باشند و از پیش برای این موارد آمادگی لازم را داشته باشند.

معاون فرماندار ماسال در جلسه ساماندهی آبهای سطحی شهرستان ماسال گفت: اکثر شهرهای شمالی به هنگام بارش با مشکل جاری شدن آب های سطحی مواجه هستند، اما با این حال باید برای اینکار تدبیر پیشه کنیم.

قربان خوشحال افزود: امروزه سامانه های بارشی از مدتها پیش مشخص می شود و این کار ما را آسانتر می کند که چه زمانی قرار است بارارن بیاید؛ اما باید برای آن برنامه داشته باشیم.

خوشحال ادامه داد: سرچشمه آبهای سطحی در شهرستان ما مشخص است و مدیران می بایست برای قسمتهای مختلف آن برنامه داشته باشند.

وی گفت: ادارات مختلف در حوزه های خود مسئول هستند تا نهرهای آب را لایروبی کنند و آن را به پس از بارش باران موکول ننمایند تا خدایی ناکرده با جاری شدن آب آنها در سطح شهر، به منازل شهروندان آسیب وارد شود.

این مقام مسئول در ادامه و با اشاره به  وظیفه ذاتی مدیران برای خدمت به مردم یادآور شد: مدیران شهرستان می بایست پای کار باشند؛ مردم امروزه مدیری که به هنگام حوادث دست در جیب خود گذاشته و تماشا می کند را نمی پذیرند و نخواهند پذیرفت.

معاون فرماندار ماسال در پایان گفت: بارش  هفته های گذشته بیش از حد عادی خود بوده و به قسمتهای مختلف شهرستان آسیبهایی را وارد کرده اما باید هوشیار باشیم تا در ادامه و بارشهای پیش رو این آسیب ها را به حداقل برسانیم؛ این موضوع می طلبد کلیه مدیران شهرستان و شهرداران آمادگی لازم را داشته باشند.