با تاخیر بیش از دو ماه از موئد، انتخابات هیات مدیره و بازرسان شرکت تعاونی روستائی ماسال برگزار خواهد شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی تعاونی روستایی متحد ماسال برای انتخاب هیئت مدیره و بازرسان به انتشار درآمد.

این مجمع قرار است  ساعت ۱۳ روز ۱۵ دی ماه در سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش شهرستان ماسال برگزار  شود.

متقاضیان می توانند جهت کاندید شدن تا ۱۰ دی ماه، مدارک خود را به تعاونی روستایی تحویل دهند.