داستان استخدامهای بدون ضوابط در شهرستان ماسال همچنان ادامه دارد، اینبار این استخدامها سر از یکی از بانکها در آوره اند!

به گزارش خبرنگار ما یکی از ژنهای خوب ماسال مدتی است بدون آزمون در یکی از بانکهای خصوصی مشغول بکار شد!

مدرک این جوان به نام (ج.ع) که دیپلمه است، بوده و جالب اینجاست در این شهرستان ده ها جوان لیسانس، فوق لیسانس و دکتری بیکار وجود دارد که به دنبال روزنه ای برای استخدام و یا حتی پیدا کردن مشاغل معمولی برای گذران حداقلی زندگیشان هستند.