رئیس بیمارستان رسالت ماسال شایعه ها در خصوص استخدام خارج از ضابطه در این مرکز را تکذیب کرد.

دکتر پورکریمی نژاد در گفتگویی با تالش فردا گفت: انتظار می رود رسانه ها ابتدا صحت و سقم مطالب مطروحه را بسنجند و سپس آن را منتشر نمایند.

پورکریمی افزود: خبر استخدام رابطه ای که در خصوص بیمارستان رسالت ماسال، منتشر شده صحت نداشته است و جا دارد رسانه ها چنین مطالبی را راستی آزمایی کنند.

وی در ادامه و با اشاره به تحولات بیمارستان رسالت گفت: چگونه است هنگامیکه  برخی ها کارگر باغ شخصی خود را در بیمارستان استخدام کردند و کارگر  دیگر را اخراج کردند، کسی چیزی ننوشت!؟

.حالا که ما آن کارگر را برگرداندیم و کارگر شخصی باغ خصوصی شان را اخراج کردیم برای برخی گران تمام شده است؟