یکی از شهروندان ماسال نسبت به نحوه انتخاب اشعار خوانده شده و گزینش آنها در بزرگداشت زنده یاد مسرور انتقاد کرد.

این شهروند می گوید: اکثر شعرهایی که در این مراسم خوانده شد، ارتباطی با شخص مسرور نداشته و بیشتر آنها پیشتر و در مراسمات دیگری آنها را شنیده بودیم.

وی در ادامه و با انتقاد از دایره بسته انتخاب افراد گفت: جالب است به شعری که برای استاد مسرور سراییده شده بود اجازه قرائت داده نشد و در عوض به برخی از شاعران، فرصت دوبار اجرا داده شد!

امیدواریم این چینش اشعار از انحصار سرچشمه گرفته شده نباشد و صرفا یک اتفاق بوده باشد; زیرا مسرور متعلق به همه ی مردم است و نه یک طیف خاص!

در ادامه شعر این شهروند را مشاهده می کنیم: