عصر امروز و با حضور با شکوه مردم شهرستان ماسال و هنرمندان استان گیلان، هفتمین مراسم برزگداشت شاعر برجسته این شهرستان، برگزار شد.

از نکات جالب توجه در این مراسم، حضور گسترده مردم شهرستان ماسال بود، به نحوی که پس از سالها درر مراسمی نه تنها هیچ یک از صندلی های سینما خالی نبودف بلکه بسیاری از افراد به صورت ایستاده در این سالن حاضر بودند.

در ادامه تصاویر این مراسم را خواهیم دید: