گزارشات بدست آمده نشان می دهد عصر امروز بخشهایی از جنگلهای روستای آهکلان ماسال دچار حرق شده است.

عصر امروز بخشهایی از جنگلهای روستای آهکلان ماسال دچار آتش سوزی شدند.

به گزارش تالش فردا، هنوز خبر دقیقی از میزان دامنه آتش سوزی و علت آن منتشر نشده، با این حال منابع محلی این آتش سوزی را تایید کرده اند.

* تصویر فوق اینترنتی می باشد.