پس از مدتها انتظار سرانجام تکلیف دهیار روستای وردم ماسال توسط بخشدار مرکزی این شهرستان مشخص شد.

صبح امروز و با حضور اعضای شورای روستای وردم ماسال مراسم اهدای حکم دهیار این روستا توسط بخشدار مرکزی برگزار شد.

به گزارش تالش فردا، حکم دهیار وردم توسط فرزاد امدادی به ارشاد مفرحی اعطاء شد و از این پس او رسما به عنوان دهیار این روستا فعالیت خواهد کرد.

اهدای این حکم از آنجایی حائز اهمیت است که روستای وردم مدتهای مدیدی است از داشتن دهیار محروم بوده و این موضوع خدمات رسانی به این روستا را با چالشی بزرگ مواجه کرده بود.

موضوع انتخاب دهیار برای روستای وردم گره کوری را داشته که به نظر می رسد پس از ماه ها انتظار بدست فرزاد امدادی باز شد.