شاهدوست حسنخانی از اعضای شورای بخش ماسال از تغییر کاربری مدارس این شهرستان به طرح های گردشگری به شدت انتقاد کرد.

عضو شورای بخش ماسال: اداره آموزش و پرورش اخیرا بدون اطلاع به شورا و دهیار روستا به یکباره می گویند که فلان مدرسه را می خواهند به طرح گردشگری تبدیل کنند!

این در شرایطی است که روستاهای ما دارند به شهرک تبدیل می شوند، نه جای آموزشی دارند، نه جای ورزشی دارند و نه جای فرهنگی! همان (که وجود دارد) را نیز می خواهند تبدیل به قلیانسرا کنند!

در گنذر چنین اتفاقی افتاده بود که ما گفتیم این مدرسه نمی تواند به شخص واگذار شود؛ زمین مدرسه گنذر را شخصی اهدا کرده برای آموزش( دانش آموزان).

اما می گفتند برایش طرح گردشگری در نظر گرفته اند؛ در روستای ویرمیه درگیریهایی در این خصوص وجود دارد، در شالما نیز چنین موضوعی وجود دارد و در روستای مرکیه نیز همچین حالتی وجود دارد!

البته(بگویم:) هیچ شورایی خبر ندارد، ما فقط از درگیریها خبردار شدیم! اما آقایان می گویند مسبب حسنخانی است! من می گویم: شورا معترض است، چگونه بیایم آن را امضا کنم!؟