فرماندار ماسال طی نشستی با مسئولین، کارمندان ادارات، عوامل نزدیک به ستاد محمود شکری و تعدادی از شهروندان این شهرستان به تشریح شرایط پیش روی این شهرستان پرداخت.

فرماندار ماسال طی نشستی با مسئولین، کارمندان ادارات، جمعی از نزدیکان محمود شکری و تعدادی از شهروندان این شهرستان به تشریح شرایط پیش روی این شهرستان پرداخت.

تصاویر این نشست را در ادامه خواهید دید: