تصویری جالب از خیابان سعدی رشت در سال ۱۳۱۴ را مشاهده می نمایید.

تصویری جالب از خیابان سعدی رشت در سال ۱۳۱۴ را مشاهده می نمایید.