دبیر کارگروه اشتغال شهرستان ماسال: اینکه می گویند اعتبار مربوط به تسهیلات عشایری به مشاغل خانگی تخصیص پیدا کرده، صحت ندارد.

دبیر کارگروه اشتغال شهرستان ماسال: اینکه می گویند اعتبار مربوط به تسهیلات عشایری به مشاغل خانگی تخصیص پیدا کرده، صحت ندارد.

جعفر روشن در این رابطه به تالش فردا گفت: دستوری ابلاغ شده که بر اساس آن به طرحهایی که زیر مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان است فعلا تسهیلاتی پرداخت نشود.

وی علت جلوگیری از پرداخت تسهیلات در این مقطع را، راستی آزمایی اجرای طر هایی که پیشتر تسهیلات دریافت نموده اند عنوان کرد و گفت: بیشتر تسهیلات پرداخت شده در شهرستان ماسال به مشاغل خورد تعلق گرفته و طرح های صنعتی از دریافت تسهیلات محروم مانده اند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: پرداختها پس از انجام راستی آزمایی طرحهایی که پیشتر تسهیلات دریافت کرده اند، از سر گرفته خواهند شد.