به گزارش تالش فردا، صفورا غله‌زاری، معلم بازنشسته درس علوم اجتماعی در بندزانزلی است که در اقدامی جالب زباله های سطح شهر انزلی را جمع آوری می نماید.

صفورا غله‌زاری، معلم بازنشسته درس علوم اجتماعی در بندزانزلی است.

وی زباله‌های شهر را جمع می‌کند و با پول فروش آن، تاکنون ۴ ویلچر برای افراد کم‌توان و ۶ کتابخانه عمومی راه‌اندازی کرده است.

این معلم می‌گوید قصدش راه‌اندازی کتابخانه متمرکز با هدف گیلان شناسی است.