نماینده تالش به دلیل انتخابات مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال در سال آینده، مقابل استخدامهای رابطه ای سکوت کرده است.

نماینده تالش به دلیل انتخابات مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال در سال آینده، مقابل استخدامهای رابطه ای سکوت کرده است.

بر اساس خبرهای بدست آمده، محمود شکری از استخدامهای فامیلی و خارج از ضابطه شهرستان ماسال اطلاع کامل داشته اما به دلیل پیش رو بودن انتخابات سال آینده سکوت کرده است.

پ.ن: ایشان همان فردی است که روزی صدای عدالت خواهی اش گوش زمین و زمان را کر می کرد!