به گزارش تالش فردا، مرکز پژوهشهای مجلس طرحی را به دولت پیشنهاد داده که به ازای هر فرزند ۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود!

به گزارش تالش فردا، مرکز پژوهشهای مجلس طرحی را به دولت پیشنهاد داده که به ازای هر فرزند ۳ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شود!

این در شرایطی است که قیمت هر بسته پوشک هم اکنون حدود ۹۰ هزار تومان بوده و انتظار می رود تا زمان اجرایی شدن طرح به بیش از ۱۰۰ هزار تومان نیز برسد, به عبارتی تنها هزینه ۳۰ بسته پوشک!