ییلاقات شهرستان ماسال با پدیده جالب توجهی مواجه شده که پیشتر از آن خبری نبوده است.

در پدیده ای جالب توجه، از صاحبان کلبه های چوبی در ییلاقات ماسال خواسته می شود ملک خود را بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان اجاره دهند.

به گزارش تالش فردا، در پدیده جالب توجه به صاحبان کلبه های چوبی در مناطق ییلاقی ماسال پیشنهادات جالب توجهی در خصوص واگذاری این کلبه به مدت معلوم و با مبلغ مشخص ارائه داده می شود.

در این پیشنهاد که بیشتر در حوالی ییلاق سوئه چاله و خریدول رخ می دهد چهره ی غیر بومی به صاحب ملک پیشنهادی حدودا بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان می دهد که در ازای آن برای دو فصل بهار و تابستان ملک در اختیار او باشد.

احتمال می رود این در اختیار گرفتن ملک به دلیل اجاره آن به غیر باشد، به نحوی که فرد اجاره کننده در مرحله اول به صورت یکجا آن را از صاحب خانه اجاره کرده و خودش به صورت روزانه کلبه را به غیر اجاره می دهد.

طی سالهای اخیر، اجاره کلبه های چوبی بخش انکار ناشندنی از اقتصاد برخی از ساکنان شهر ماسال شده است، آنها برای دست و پا کردن این اقتصاد زحمات زیادی کشیده و توانسته اند آن را برای مدتهای زیادی حفط نمایند.

اما اکنون با پیشنهاداتی مواجه می شوند که ممکن است کنترل اوضاع منطقه و آینده اقتصادی آنها را با خطراتی مواجه نمایند.