مرتضی شهبازی، از مدیران شهرستان ماسال ممکن است به زودی سکان بخشداری مرکزی رضوانشهر را در دست بگیرد.

مرتضی شهبازی، شهردار فعلی شاندرمن و بخشدار پیشین صومعه سرا یکی از گزینه های جدی بخشداری رضوانشهر است.

به گزارش تالش فردا، شهبازی پیش از این برای معاونت فرمانداری شهرستان ماسال نیز معرفی شده بوده اما اکنون به نظر می رسد قرار است مقصد او به شهرستان همسایه، یعنی رضوانشهر تغییر کند.

این خبر هنوز مورد تایید مراجع رسمی قرار نگرفته اما با این حال از ابتدای هفته گذشته این خبر در محافل سیاسی مختلف به گوش رسیده است.

این اتفاق در شرایطی است که محمد مهدی مظفری کمتر از یک ماه گذشته، رسما به عنوان فرماندار رضوانشهر معرفی شده است.