علیرضا شیر علی نیا از جوانان کار آفرین شهرستان ماسال بوده که اکنون توانسته برای حدود ۴۰ نفر در شهر تهران اشتغالزایی ایجاد کند.

 

به همین مناسبت گفتگویی با این چهره موفق اقتصادی داشته ایم که در ادامه ویدیوی مربوط به آن را مشاهده خواهید نمود: