باید از نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال پرسید آیا دادن وعده هایی از این دست به هنگام برگزاری انتخابات و فراموشی پس از فردای آن روز در این عصر چه معنی می تواند داشته باشد!؟

آقای شکری به چهارمین سال رسیدیم! خبری از دیگ مفقود شده تان نشد!؟

تا کی وعده!؟ تا کی سر حرف خود نماندن!؟ تا کی …!؟

آیا رفتار عجیب شما باعث بی اعتمادی مردم به مسئولین نخواهد شد!؟ مگر می شود شخصی که آرای مردم را گرفته تا این حد غیرپاسخگو و غیر شفاف باشد!؟

محمود شکری پیش از برگزاری انتخابات دوره گذشته مجلس، با انتقاد از مفقود شدن دیگ میلیاردی چوکا، وعده محاکمه یکی از نمایندگان ادوار مجلس تالش را داده بود، اما با گذشت نزدیک به سه سال از آن ماجرا هنوز این محاکمه صورت نگرفته است.

اما این وعده شکری نیز همچون دیگر وعده هایش ماهیتش نمایان شد!