شایعه انصراف حسین نیرومند، نامزد دور گذشته انتخابات مجلس تالش، رضوانشهر و ماسال در انتخابات سال آینده در محافل سیاسی شنیده می شود.

در واپسین ساعتهای سال ۹۷ شایعه ای به سرعت در محافل سیاسی رو به گسترش است و آن اینکه “حسین نیرومند دیگر در انتخابات نامزد نخواهد شد.”

به گزارش تالش فردا برخی افردا با استناد به انتصاب رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا و ارتباط نیرومند با وی, معتقدند به زودی به او یک سمت قابل توجه پیشنهاد می شود! اتفاقی که ممکن است سبب شود او عطای نامزدی را به لقایش ببخشد!

هنوز مشخص نیست که منبع این شایعه از کجا بوده اما هر آنچه که باشد, این گفته ها به سرعت بین طرفداران سایر نامزدها دست به دست می شود!

تا این لحظه خود نیرومند واکنش مشخصی به این شایعات نداشته و این موضوع خود به گسترده تر شدن آن دامن زده است.