مهندس سعید سلامی سرپرست معاون اداری مالی شهرداری می گوید: بحث نظافت شهری تنها با مشارکت و همکاری شهروندان توسعه پایدار شهری رقم خواهد خورد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تالش ،مهندس سعید سلامی سرپرست معاون اداری مالی شهرداری  در جلسه شب سه شنبه ۲۰ فروردین که با حضور مدیران و کارشناسان شهرداری برگزار شد با اشاره به اینکه با تاکید شهردار  در چندین مرحله در روزهای پیشرور پاکسازی و شستشوی عمومی سطح شهر  بوسیله نیروهای خدمات شهری انجام خواهد پذیرفت ،اظهار داشت : بحث نظافت شهری تنها با مشارکت و همکاری شهروندان توسعه پایدار شهری رقم خواهد خورد.
وی همچنین به همکاری و مشارکت همشهریان در نظافت و پاکیزگی شهر اشاره و خاطرنشان کرد:  :هدف اصلی این برنامه جلب مشارکت عمومی در بحث نظافت شهری است و قطعا با مشارکت مردم در تنظیف شهری وضعیت بسیاری بهتری خواهیم داشت و لازمه توسعه شهری مشارکت عمومی است.
مهندس سلامی گفت: برای اجرای این طرح با استفاده از همه توان شهرداری در سه اکیپ از ۳ مسیر با همکاری و همراهی عموم کار جمع آوری زباله ها و پاکسازی  و شستشو شهر تالش انجام خواهد شد.