به گزارش تالش فردا، آگهی تجدید مناقصه عمومی به کارفرمایی  شهرداری اسالم منتشر شد و متقاضیان می توانند در این رابطه اقدام نمایند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی به کارفرمایی  شهرداری اسالم را مشاهده می نمایید.
عنوان پروژه:احداث دیوارحفاظتی وساماندهی رودخانه ناورود،حدفاصل گلزار شهدا و پل خیابان امام(ره) شهر اسالم