نماینده شهرستان ماسال کیفیت اجرای پروژه آسفالت روستای سیاهمرد بخش شاندرمن را مورد بررسی قرار داد.

صبح امروز محمود شکری و بابک خادم آزاد وضعیت پروژه روکش آسفالت روستای سیاه مرد را از نزدیک بررسی نمودند.
به گزارش تالش فردا،  نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، بخشدار شاندرمن و اعضا شورای اسلامی بخش در این بازدید مشترک از روکش آسفالت روستای سیاهمرد بازدید نمودند.
لازم به ذکر است آسفالت ین مسیر طی سالهای گذشته وضعیت مطلوبی نداشته اما چندی پیش با کمک مسئولین ماسال و حمایت نماینده شهرستان به واسطه اجرای روکش ترمیم شد.