منطقه بام سبز ماسال روزهای پر استرس و خطرناکی را سپری می کند و رانش زمین اکنون مشهود تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد.

به این دو تصویر از یک نقطه و به فاصله تنها ۲ ماه نگاه کنید. از دی تا اسفند چه اتفاقی در این منطقه رخ داده است!؟