سجاد رحمانی از ماسال، شعر تالشی وا را منتشر کرد، از اثر این هنرمند برجسته تالش لذت ببرید.

سجاد رحمانی از هنرمندان برجسته تالش اثر خود را به عنوان “وا” منتشر کرد.