بازسازی سردهنه های کشاورزی پس از سیلابهای سال گذشته تالش، نقشی حیاتی در تامین آب کشاورزان این منطقه دارد.

صبح امروز نهر شیخ جوب بخش اسالم با حضور فرماندار تالش ، معاون عمرانی ، بخشدار اسالم مورد بازدید قرار گرفت.
به گزارش تالش فردا، این سردهنه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بخش اسالم را تحت پوشش قرار می دهد.