تازه ترین اصلاحات قانون انتخابات می تواند نماینده سابق تالش را از نازمدی در انتخابات پیش رو حذف نمایند.

شواهد نشان می دهد یک مشکل دیگر پیش روی نامزدی بهمن محمدیاری در دور آتی انتخابات قرار گرفته است.

در قوانین جدید آمده:
داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و اتاقهای مربوط در بخش خصوصی از شرایط نامزدی است.

همینطور تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد.

حالا باید دید آیا مدرک کارشناسی یاری مانعی برای ورود او به انتخابات خواهد بود یا خیر!؟