لحظاتی پیش تصادف شدیدی بین دو اتومبیل در خیابان مولوی منطقه سنگ بست ماسال صورت گرفت که خسارت آفرین شد.

به گزارش تالش فردا، در این حادثه به سرنشینان خودرو آسیب جدی جسمی نرسیده اما با این حال خسارات مالی را در پی داشته است.
لازم به ذکر است عرض کم این خیابان مدتهاست آن را به مسیری پرخطر برای شهروندان مبدل کرده و تا کنون چاره ای برای آن اندیشیده نشده است.