مردم تالش, رضوانشهر و ماسال بدانند که بی توجهی به مسائل کوچک زیست محیطی می تواند به خطرات بزرگی بی انجامد!

یک کارشناس محیط زیستاز مردم سه شهرستان خواست: بخاطر آینده فرزندان خود هم که شده زباله ها را به صورت روباز در خیابانها و کوچه ها رها نکنند!
وی افزود: این کار عواقب خطرناکی به همراه دارد و کمترین آن هجوم سگها به این مناطق خواهد بود.
این چهره زیست محیطی گفت: مشکل سگهای ولگرد شهری هیچ گاه نمی تواند به دست مسئولین حل شود بلکه این خود شهروندان و کسبه هستند که می بایست در این زمینه همراهی نمایند.

وی یادآور شد: هنگامی که زباله ها به صورت روباز در خیابانها و کوچه ها قرار می گیرند، حیوانات از آنها به عنوان منبع غذا یاد می کنند و حیواناتی که بدانند غذای کافی در اطرافشان هست به تعداد زیادی زاد و ولد می کنند.
به همین دلیل است که تعداد سگهای ولگرد در سطح شهرهای شمالی رو به فزونی است؛ آنها زباله را به عنوان غذا می بینند و جمعیت خود را افزایش می دهند.