شکوی در واپسین روز از مهلت قانونی، استعفای خود را از بخشداری مرکزی تالش به نیت ثبت نام در انتخابات مجلس اعلام کرد.

شکوری از این پس تمرکز خود را بر روی فعالیتهای انتخاباتی برای راهیابی به مجلس خواهد گذاشت.